Ban Tư Vấn 


- Ông Lại Ðình Duyển
- Ông Vũ Ngọc Yên
- Ông Tăng Vĩnh Lộc

- Ông Nguyễn Quốc Khánh
- Ông Trần Bình
- Ông Ðậu Việt Hùng
- Ông Nguyễn Văn Sĩ
- Ông Đinh Kim Tân
- Ông Bùi Văn Toàn