Văn phòng TGM: Thông báo về việc hiệp thông với những người dân bị đàn áp

 Văn phòng TGM: Thông báo về việc hiệp thông với những người dân bị đàn áp