Tham dự Giờ Cầu Nguyện cho Việt Nam.

Tham dự Giờ Cầu Nguyện cho Việt Nam.