Print this page

Phúc Âm Chúa Nhật 31.01.2021

Phúc Âm Chúa Nhật 31.01.2021

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 1,21-28

Evangelium nach Markus 1, 21-28

Gospel to Marco 1, 21-28

 

Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.

In Kafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte.

On the Sabbath, Jesus went into the Synagogue and gave teaching.

 

 

Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten.

And they were full of wonder at his teaching, because he gave it as one having authority, and not like the scribes.

 

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên

In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien:

And there was in their Synagogue a man with an unclean spirit; and he gave a cry,

 

rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!

Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes.

Saying, What have we to do with you, Jesus of Nazareth? have you come to put an end to us? I see well who you are, the Holy One of God.

 

Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "

Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn!

And Jesus said to him sharply, Be quiet, and come out of him.

 

Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.

Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei.

And the unclean spirit, shaking him violently, and crying with a loud voice, came out of him.

 

Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "

Da erschraken alle, und einer fragte den andern: Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.

And they were all greatly surprised, so that they put questions to one another, saying, What is this? a new teaching! with authority he gives orders even to the unclean spirits, and they do what he says.

 

Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa.

And news of him went out quickly everywhere into all parts of Galilee round about.

 

 

 

 

 

 

Read 195 times

Last modified on Freitag, 29/01/2021