Gồm các vị Chủ Tịch của Ban Chấp Hành Tiền Nhiệm, có nhiệm vụ cố vấn và giúp Ban Chấp Hành đương nhiệm điều hành mọi sinh hoạt của Liên Đoàn.

  • Ông Lại Ðình Duyển
  • Ông Vũ Ngọc Yên
  • Ông Tăng Vĩnh Lộc
  • Ông Nguyễn Quốc Khánh
  • Ông Trần Bình
  • Ông Ðậu Việt Hùng
  • Ông Nguyễn Văn Sĩ
  • Ông Đinh Kim Tân
  • Ông Bùi Văn Toàn

Advent2 800px

Tuần Thứ Hai Mùa Vọng

Lên đầu trang