Print this page

Phúc Âm Chúa Nhật 24.01.2021

Phúc Âm Chúa Nhật 24.01.2021

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 1,14-20

Evangelium nach Markus 1, 14-20

Gospel to Marco 1, 14-20

 

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.

Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes

Now after John had been put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the good news of God,

 

 

Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!

And saying, The time has come, and the kingdom of God is near: let your hearts be turned from sin and have faith in the good news.

 

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.

Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen; sie waren nämlich Fischer.

And going by the sea of Galilee, he saw Simon, and Andrew, the brother of Simon, putting a net into the sea: for they were fishermen.

 

Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”

Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.

And Jesus said to them, Come after me, and I will make you fishers of men.

 

Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.

And they went straight from their nets, and came after him.

 

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.

Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren im Boot und richteten ihre Netze her.

And going on a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and John his brother, who were in their boat stitching up their nets.

 

Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach.

And he said, Come after me: and they went away from their father Zebedee, who was in the boat with the servants, and came after him.

 

 

 

 

 

 

 

Read 178 times