Print this page

Phúc Âm Chúa Nhật 21.02.2021

Phúc Âm Chúa Nhật 21.02.2021

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 1, 12-15

Evangelium nach Markus 1, 12-15

Gospel to Marco 1, 12-15

 

Trong thời gian đó,Thần Khí đẩy Người vào hoang địa.

In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste.

At that time,straight away the Spirit sent him out into the waste land.

 

 

Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Dort blieb Jesus vierzig Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm.

And he was in the waste land for forty days, being tested by Satan; and he was with the beasts; and the angels took care of him.

 

 

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.

Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes

Now after John had been put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the good news of God,

 

 

Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!

And saying, The time has come, and the kingdom of God is near: let your hearts be turned from sin and have faith in the good news.

 

 

 

 

 

 

 

Read 174 times