là cơ quan chính thức đại diện Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức mọi mặt. Ban Chấp Hành điều hành mọi công việc của Liên Đoàn và thi hành những quyết định của Hội Đồng Đại Biểu. Ban Chấp Hành có trách nhiệm lên tiếng về vấn đề tự do Tôn Giáo và Nhân Quyền ở Việt Nam.

Ban Chấp Hành Trung Ương
Nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ông Phùng Khải Tuấn

Chủ Tịch

Ông Phạm Anh Tuấn Tú

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Ông Nguyễn Duy Hoàng

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Ông Phạm Duy Vũ

Tổng Thư Ký

Ông Dương Văn Đá

Thủ Quỹ

Nhiệm kỳ 2015 - 2017


- Chủ Tịch: Ông Phùng Khải Tuấn
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Phạm Anh Tuấn Tú
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Phạm Duy Vũ
- Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Duy Hoàng
- Thủ Quỹ: Ông Dương Văn Đá

Nhiệm kỳ 2013 - 2015


- Chủ Tịch: Ông Phùng Khải Tuấn
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Phạm Anh Tuấn Tú
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Đức Báu
- Tổng Thư Ký: Bà Phan Thi Hương
- Thủ Quỹ: Ông Dương Văn Đá

Nhiệm kỳ 2011 - 2013


- Chủ Tịch: Ông Phùng Khải Tuấn
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Phạm Anh Tuấn Tú
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Đức Báu
- Tổng Thư Ký: Ông Bùi Văn Toàn
- Thủ Quỹ: Ông Dương Văn Đá

Nhiệm kỳ 2009 - 2011


- Chủ Tịch: Ông Phùng Khải Tuấn
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Rị
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Xuân Lộc
- Tổng Thư Ký: Ông Lê Công Du
- Thủ Quỹ: Ông Dương Văn Đá

Nhiệm kỳ 2007 - 2009


- Chủ Tịch: Ông Bùi Văn Toàn
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Rị
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Xuân Lộc
- Tổng Thư Ký: Ông Lê Công Du
- Thủ Quỹ: Bà Lê Minh Thu Hồng
Từ 2008 - 2009
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn văn Rị (Kiêm xử lý thường vụ Ban Chấp Hành Liên Đoàn CG VN tại Đức)
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Xuân Lộc
- Tổng Thư Ký: Ông Lê Công Du
- Thủ Quỹ: Bà Lê Minh Thu Hồng

Nhiệm Kỳ 2005 - 2007


- Chủ Tịch: Ông Bùi Văn Toàn
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Rị
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Lê Trung Tuấn
- Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Quang Thái
- Thủ Quỹ: Ông Bùi Ngọc Châu

Nhiệm kỳ 2003 – 2005


- Chủ Tịch: Ông Ðinh Kim Tân
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Rị
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Lê Trung Tuấn
- Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Văn Hoá
- Thủ Quỹ: Ông Dương Tấn Thành

Nhiệm kỳ 2001 – 2003


- Chủ Tịch: Ông Ðinh Kim Tân
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Rị
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Bà Hoàng Quốc Thái
- Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Văn Hoá
- Thủ Quỹ: Ông Dương Tấn Thành

Nhiệm kỳ 1999 – 2001


- Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Sĩ
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Ðinh Kim Tân
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Bà Hoàng Quốc Thái
- Tổng Thư Ký: Ông Huỳnh Thoảng
- Thủ Quỹ: Ông Trần Quang Trung

Nhiệm kỳ 1997 – 1999


- Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Sĩ
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Ðinh Kim Tân
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Quang Thái
- Tổng Thư Ký: Ông Hồ Quý Khanh
- Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Văn Hoá

Nhiệm kỳ 1995 – 1997


- Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Sĩ
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Rị
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Ðinh Kim Tân
- Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Văn Hoá
- Thủ Quỹ: Ông Trần Quang Trung

Nhiệm kỳ 1993 – 1995


- Chủ Tịch: Ông Ðinh Dương Thế
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Huỳnh Thoảng
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Vũ Duy Toại
- Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Thái Huy
- Thủ Quỹ: Bà Nguyễn Thị Cẩm Châu

Nhiệm kỳ 1991 – 1993


- Chủ Tịch: Ông Ðinh Dương Thế
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Huỳnh Thoảng
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Vũ Duy Toại
- Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Thái Huy
- Thủ Quỹ: Bà Nguyễn Thị Cẩm Châu

Nhiệm kỳ 1989 – 1991


- Chủ Tịch: Ông Trần Bình
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Sĩ
- Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Ông Nguyễn Quang Thái
-Tổng Thư Ký: Ông Trần ngọc Châu
- Thủ Quỹ: Ông Ðinh Từ Chính

Nhiệm kỳ 1987 – 1989


- Chủ Tịch: Ông Trần Bình
- Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Nguyễn Văn Sĩ
- Phó Chủ Tịch ngoại Vụ: Ông Ðào Văn Bất
- Tổng Thư Ký: Ông Trần Ngọc Châu
- Thủ Quỹ: Ông Ðinh Từ Chính

Nhiệm kỳ 1984 – 1987


- Chủ Tịch: Ông Nguyễn Quốc Khánh
- Phó Chủ Tịch: Ông Nguyễn Như Ánh
- Ủy Viên Báo Chí: Ông Ðào Văn Bất và Ông Trần Thanh Hải
- Ủy Viên Thanh Thiếu Niên: Ông Lê Văn Hà
- Thư Ký kiêm Thủ Quỹ: Ông Bùi Xuân Viện

Nhiệm kỳ 1982 – 1984


- Chủ Tịch: Ông Tăng Vĩnh Lộc
- Phó Chủ Tịch: Ông Nguyễn Quốc Khánh
- Ủy Viên Báo Chí: Ông Phạm Bá Thông
- Ủy Viên Sinh Hoạt: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Nhiệm kỳ 1980 – 1982


- Chủ Tịch: Ông Vũ Ngọc Yên
- Phó Chủ Tịch: Ông Ðậu Việt Hùng
- Ủy Viên Báo Chí: Ông Tăng Vĩnh Lộc
- Ðiều Hợp Viên: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Nhiệm kỳ 1976 – 1980


- Chủ Tịch: Ông Lại Ðình Duyển
- Tổng Thư Ký kiêm Ngoại Vụ: Ông Ðậu Việt Hùng


Lên đầu trang