Gồm các Đại Biểu do các vị Linh Mục Tuyên Úy đề nghị. Hội Động Đại Biểu có quyền đề nghị và quyết định tất cả mọi vấn đề có liên quan đến Liên Đoàn. Phiên họp Hội Đồng Đại Biểu được Ban Chấp Hành tổ chức ít nhất mỗi năm một lần. Hội Đồng Đại Biểu kiểm soát tài chính và bầu Ban Chấp Hành Liên Đoàn.

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang