Gồm các Đại Biểu do các vị Linh Mục Tuyên Úy đề nghị. Hội Động Đại Biểu có quyền đề nghị và quyết định tất cả mọi vấn đề có liên quan đến Liên Đoàn. Phiên họp Hội Đồng Đại Biểu được Ban Chấp Hành tổ chức ít nhất mỗi năm một lần. Hội Đồng Đại Biểu kiểm soát tài chính và bầu Ban Chấp Hành Liên Đoàn.

Ðại Biểu Liên Vùng Các Thánh Tử Đạo VN, TGP Bamberg & GP Eichstätt, Regensburg và Würzburg (Vùng Cha Vinzenz Trần Văn Bằng)

01. Ông Nguyễn Ngọc Minh
02. Bà Đặng Thị Mỹ
03. Ông Ngô Thế Hiệp
04. Ông Lâm Công Khanh
05. Ông Đinh Văn Hiệp
06. Ông Đỗ văn Minh
07. Ông Phạm Anh Tuấn Tú

Ðại Biểu Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam LGP Münster & Osnabrück

01. Ông Ðinh Kim Tân
02. Ông Nguyễn Thanh Sơn
03. Ông Bùi Quốc Tuấn
04. Ông Phùng Khải Tuấn
05. Ông Nguyễn Bá Tiên
06. Ông Trần Quang Hoàng
07. Ông Đào Trọng Anh
08. Ông Ðinh Phương Nam
09. Ông Nguyễn Tường Hùng

Ðại Biểu Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình München, TGP München-Freising & GP Ausburg và Passau (Vùng Cha Thomas Lê Thanh Liêm)

01. Ông Bùi Ngọc Châu
02. Ông Lương Quang Thuấn
03. Ông Mai Đức Toản
04. Ông Đinh Quang Hưng
05. Ông Phạm Hoàng Hải
06. Ông Tuấn Hoàng
07. Bà Nguyễn Thi Thu

Ðại Biểu Cộng Đoàn Thánh Gia, TGP Berlin (Vùng Cha Antôn Ðỗ Ngọc Hà)

01. Bà Hoàng-Vũ Thi-Lan
02. Ông Hồ Văn Phước
03. Ông Đoàn Việt Tân
04. Ông Lê Phú Cường
05. Ông Nguyễn Minh Hùng
06. Ông Dương Văn Ðá
07. Bà Nguyễn Thị Phương Anh
08. Ông Vũ Ngọc Nhơn
09. Bà Phạm Thị Khánh

Ðại Biểu vùng Cha Dominik Trần Mạnh Nam, TGP Freiburg & GP Limburg, Mainz, Speyer

01. Ông Trần Đình Lý
02. Ông Nguyễn Quang Thái
03. Ông Phạm Công Thành
04. Ông Vũ Thế Phong
05. Ông Nguyễn Duy Hoàng
06. Ông Nguyễn Văn Tới
07. Ông Tạ Anh Dũng
08. Ông Nguyễn Nam Cường
09. Ông Nguyễn Viết Nghĩa
10. Ông Dương Mạnh Khương
11. Ông Nguyễn Phi Hùng
12. Ông Lê thanh Vũ

Ðại Biểu Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN, GP Rottenburg-Stuttgart (Vùng Cha Stêphan Bùi Thượng Lưu)

01. Ông Nguyễn Đức Báu
02. Ông Vũ Ngọc Hải
03. Ông Nguyễn Hữu Chức
04. Ông Nguyễn Văn Đức
05. Ông Nguyễn Đức Sơn
06. Ông Trần Đình Đức
07. Ông Mai Anh Tuấn
08. Ông Phạm Công
09. Ông Trần Thanh Liêm

Ðại Biểu Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang, TGP Köln & GP Aachen (Vùng Cha Ðôminicô Nguyễn Ngọc Long)

1. Ông Bùi Phan Khoan
2. Ông Nguyễn Đình Thanh
3. Ông Trần Văn Chính
4. Ông Hồ Đông
5. Ông Vũ Văn Thành
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng
7. Ông Hoàng Hữu Hưng
8. Ông Trần Đức Hùng

Ðại Biểu vùng Cha Johannes Nguyễn Hữu Thy GP Trier

01. Ông Nguyễn Đình Trực
02. Bà Nguyễn Thị Huế

Ðại Biểu Thánh Micae, TGP Paderborn & GP Essen (Vùng Cha Franz. Nguyễn Ngọc Thủy)

01. Ông Lê Thái By
02. Ông Nguyễn Văn Sĩ
03. Ông Phan Quang Tú
04. Ông Lê Văn Yên
05. Ông Phạm Tiến Dũng
06. Ông Hoàng Quốc Khải
07. Ông Ðặng Văn Thơ
08. Ông Phạm Hữu Minh
09. Ông Phạm Duy Vũ
10. Ông Nguyễn Duy Trình

Ðại Biểu vùng Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn

01. Ông Nguyễn Văn Hóa
02. Ông Phan Xuân Mai

Đại Biểu vùng Cha Lê Phan SJ (Stefan Taeubner SJ)

01. Ông Phan Lợi
02. Ông Võ Tiến Thanh
03. Ông Phạm Tất Thắng
04. Ông Lương văn Sự
05. Ông Lê Ngọc Hùng

 
Lên đầu trang