Nhằm thích ứng với nhu cầu đòi hỏi của thời đại và môi trường mới. Nay thành lập giữa những người Công giáo Việt Nam tại Đức một đoàn thể chung lấy tên là:

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức

Tiếng Đức:

Vereinigung vietnamesischer Katholiken in Deutschland

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang